Redegjørelse angående åpenhetsloven i Fjellstrand AS (Norwegian only)

Bakgrunn

Fjellstrand AS følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som pålegger større virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i virksomhetens leverandørkjede.

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UN «Guiding Principles» – UNGP) og «Organisation for Economic Co-operation and Development» (OECD) sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. For å oppfylle loven og disse internasjonale standardene, må virksomhetene gjennomføre en prosess for aktsomhetsvurderingene som innebærer å:

 • Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 • Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
 • iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
 • følge med på gjennomføring og resultater av tiltak
 • kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert
 • sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

Loven spesifiserer at:

«aktsomhetsvurderingene skal utføres regelmessig og stå i forhold til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, konteksten virksomheten finner sted innenfor, og alvorlighetsgraden av og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

I tråd med formålet om å fremme større åpenhet om risiko for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, pålegges omfattede virksomheter å offentliggjøre en redegjørelse om aktsomhetsvurderingene. Denne skal minst inneholde:

 • en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
 • opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Dette dokumentet har blitt utarbeidet av ledelsen i Fjellstrand AS og dokumenterer at vi redegjør for våre aktsomhetsvurderinger.

Dokumentet vil oppdateres og offentliggjøres årlig innen 1 juli. Det vil også oppdateres ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Om Fjellstrand AS og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Generelt

Fjellstrand har 33 ansatte og har sin kjernevirksomhet innen design, utvikling og produksjon av nye fartøy, ombygging av fartøy, batteriinstallasjoner for hybridfartøy, generelt fartøyvedlikehold og industriproduksjon i aluminium og stålkonstruksjoner.

Historien til selskapet går tilbake til 1928.

Markedet

Markedet vårt er lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Virksomhetens organisering

Fjellstrand AS er et aksjeselskap som eies 100% av Cinus AS. Cinus AS eier også blant annet eiendomsselskapet Fjellstrand Eiendom AS, Åstvedt Brygge AS og skipsrederiet Norside Wind AS.

Eier og daglig leder i selskapene er Hans Martin Gravdal.

Lokasjon

Hovedlokasjonen til selskapet ligger plassert på Omastrand i Hardanger. Dette gjelder verksted, haller, administrasjon og kaianlegg. I tillegg har tre av de ansatte kontor på Nedre Åstveit 12, 5106 Øvre Ervik og er innom hovedkontoret jevnlig.

Kjønnslikestilling

Av selskapets 33 ansatte er 6 kvinner.

Arbeidsmiljøet i selskapet betraktes som godt, og det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, er kjerneverdier for Fjellstrand AS. All våre produksjon og vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for anstendige arbeidsforhold.

Virksomheten vår følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold styres gjennom vår policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede.

Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering.

Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet.

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere selv opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold.

I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede, redegjør årlig offentlig om aktsomhetsvurderingene og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjonen av våre produkt.

Negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket gjennom våre aktsomhetsvurderinger – og våre tiltak for å begrense risiko

Vi gjennomfører jevnlige risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker knyttet til vår virksomhet. Pr 27/6 2023 har vi ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

I forbindelse med vår aktsomhetsprosess har vi vurdert risiko for både egen virksomhet og vår leverandørkjede.

Vesentlige risikoområder i vår egen virksomhet og tiltak for å begrense risiko

Den mest fremtredende risikoen for negative påvirkninger på individers liv, sikkerhet, helse, trivsel og verdighet i vår egen virksomhet er potensielle skader som kan ramme ansatte i forbindelse med produksjonen.

Vår risikovurdering knyttet til HMS har avdekket at de mest kritiske potensielle konsekvenser er personskader ved bruk av produksjons og løfteutstyr. Vi jobber systematisk i samarbeid med ansatte og ekstern ekspertise for å hindre at slike skader skal oppstå, gjennom våre rutiner for HMS. Disse er nærmere beskrevet i vår HMS-håndbok. Alle avvik følges opp fortløpende.

Vi har som mål å bli ISO 9001 og 14001 sertifiser i løpet av 2023 og følger myndighetenes krav.

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden

Vi har gjennomgått våre vesentlige leverandører inn mot vår produksjon, og vurdert risikoen for brudd i vår leverandørkjede. Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav.

Vi har en oversiktlig leverandørkjede med få leverandører utenfor Norge. Vi kjenner våre leverandører godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode.

Fra våre største og våre mest vesentlige leverandører har vi bedt om dokumentasjon på hvordan grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etterleves. Dokumentasjonen lagres på fellesområde under QHMS mappen.

Vi har regelmessig dialog med våre leverandører og kommuniserer tydelig våre forventninger knyttet til HMS, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet og arbeid mot enhver form for diskriminering, også med hensyn til likestilling mellom kjønnene. Vi vurderer risikoen for moderne slaveri i vår leverandørkjede som lav, men har fokus på problemstillingen og vil sette inn tiltak dersom situasjonen endrer seg.

Tiltak for å begrense risiko i leverandørkjeden

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører kommuniserer vi tydelig forventningen om at våre leverandører følger UNGP, OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Våre leverandører skal kreve det samme av sine leverandører.

Dersom det oppdages brudd på menneskerettigheter og grunnleggende standarder for anstendig arbeid hos en leverandør eller underleverandører, eller vesentlig risiko for slike brudd, skal vi informeres omgående. Dette kravet er inkludert i våre kontrakter med leverandører. Dersom det avdekkes potensielle eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som fagforening. Brudd som ikke adresseres innen rimelig tid, kan føre til at kontrakt suspenderes eller termineres.

Samtidig støtter vi opp om arbeidet for økt åpenhet og bekjempelse av menneskerettighetsbrudd i globale leverandørkjeder, der samarbeid mellom bransjeorganisasjoner, myndigheter og sivilsamfunn spiller en nøkkelrolle.

Implementering

Vi implementerer vår forpliktelse til grunnleggende menneskerettigheter i tråd med

«aktsomhetshjulet» for ansvarlig næringsliv, anbefalt av OECD og som pekt på i åpenhetsloven. Dette innebærer at:

 • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse.
 • Forpliktelsen og tilhørende policy forankres i selskapets styringssystem og rutiner
 • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring
 • Vi gjennomfører årlig aktsomhetsvurderinger og krever det samme fra våre leverandører
 • Vi etablerer rutiner for regelmessige aktsomhetsvurderinger og rapportering i tråd med åpenhetsloven.
 • Vi følger opp informasjon om negative konsekvenser og vesentlige risiko for ansatte og andre berørt av vår virksomhet.
 • Etterlevelsen av vår policy for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennomgås årlig.

Kontakt

For spørsmål om denne redegjørelsen og vår tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt selskapets QHMS leder

Lars Kristian Bu
E-post lars.kristian.bu@fjellstrand.no
Tlf 907 13 144